Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šišoláková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Na Riadku 274 / 93, 900 61 Gajary
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
Sídlo správcu: Koprivnická 9/B, 841 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/70/2022 S1662
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/70/2022
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, správca dlžníka: Zuzana Šišoláková, nar. 15.02.1979, trvale bytom Na Riadku 274/93, 900 61 Gajary, Slovenská republika, týmto v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje nasledovné: V zmysle § 167v ZoKR: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

S poukazom na citované a tiež na skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka  Zuzana Šišoláková, nar. 15.02.1979, trvale bytom Na Riadku 274/93, 900 61 Gajary, Slovenská republika, ukončuje. Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež účinky podľa ust. § 167b ods. 1 ZKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZKR a ust. § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Bratislave, dňa 18.01.2023

Mgr. Ing. Tomáš Čalfa správca

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1