Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mitošinka Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Winterova 1754 / 14, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu: Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/98/2022 S1977
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 23OdK/98/2022
Druh podania: Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca dlžníka Marián Mitošinka, nar. 19.01.1964, trvale Winterova 1754/14, 921 01 Piešťany, v konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn.: 23OdK/98/2022, oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty v súlade s § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).

Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§166a a § 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

V Šamoríne, dňa 18.01.2023

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1