Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šurinová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Závod  88, 908 72 Závod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1956
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Edita Rieglová
Sídlo správcu: Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/39/2021 S1833
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 32OdK/39/2021
Druh podania: Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku

Mgr. Edita Rieglová, správca dlžníka: Helena Šurinová, nar. 26.07.1956, trvale bytom Závod 88, 908 72 Závod, týmto v zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu.

 

Mgr. Edita Rieglová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1