Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Toráková Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Častkovce neuvedené, 916 27 Častkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu: Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/471/2022 S258
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 38OdK/471/2022
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam  o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka  Žaneta Toráková nar. 11.9.1976 trvale bytom  916 27 Častkovce  v zmysle ust. § 85 ods.2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s ust. § 8 ods.4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch oznamuje veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Stred 60/55 Považská Bystrica v pracovných dňoch Pondelok – Piatok od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod,. 

Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutuie do správcovského spisu sa podávajú elektronickou poštou na adrese: sukenik@aksukenik.sk alebo telefonicky na č.tel.: 042/4321663 resp. č. MT: 0915 871 028.

 

JUDr. Ján Súkeník, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1