Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Machala Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hospodárska 3618/83, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1996
Obchodné meno správcu: Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/279/2022 S1131
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 36OdK/279/2022
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním  majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania

Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom (ďalej len „Správca“) vyhlasuje II. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka: Dávid Machala, narodený 30.06.1996, trvale bytom Hospodárska 3618/83, 917 01 Trnava (ďalej len „Dlžník“).   

1. Predmetom predaja je majetok zapísaný vo všeobecnej podstate pod súpisovou zložkou č. 1, ktorý bol zverejnený v OV pod č. 241/2022, deň vydania 16.12.2022.

Majetok sa speňažuje ponukovým konaním v zmysle ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmetom speňažovania je nižšie uvedený majetok:

Súp. zložka č.

Podstata

Názov

Súpisová hodnota [EUR]

Dátum zapísania

Dôvod zapísania

Register

Zabezpečenie

1

Všeobecná podstata

Obchodný podiel spoločnosti: BE-Exclusive s.r.o. (IČO: 52 565 157, sídlo: Doležalova 15, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04)

5000

13.12.2022

ust. § 167h ods. 1 ZKR

OR SR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č. 139565/B

Nie

 

2. Podmienky ponukového konania

2.1. V druhom kole ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku.

2.2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní, pričom začiatok lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v OV. Za deň zverejnenia sa považuje deň, ktorý nasleduje po dni publikovania ponukového konania v Obchodnom vestníku.

2.3. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk, a to do 14:00.

2.4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet vedený v Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK65 3100 0000 0040 3010 3308, VS: 362792022, pričom v poznámke musí byť uvedená identifikácia zložiteľa zálohy.

 

3. Náležitosti ponuky

3.1. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Oddlženie Dávid Machala, ponukové konanie, ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“.

3.2. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania.

3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju vziať späť.

3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, návrh kúpnej ceny predmetu ponúkaného v konaní, doklad preukazujúci zloženie ponúknutej kúpnej ceny na vyššie uvedený účet správcu.

3.5 Ponuka musí zároveň obsahovať kontaktné údaje záujemcu a uvedenie bankového spojenia a číslo účtu, na ktorý má správca v prípade neúspešnosti jeho ponuky vráti ním uhradenú navrhovanú kúpnu cenu.

 

4. Vyhodnotenie ponúk

4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň lehoty, sa neprihliada.

4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada.

4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. sa neprihliada.

4.4. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.

4.5. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných od ukončenia lehoty na podávanie ponúk.

4.6. Správca v lehote do pracovných 3 dní od otvárania obálok vyhodnotí ponuky, pričom víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za predmet ponuky.

4.7. Ak záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

 

5. Iné skutočnosti:

5.1 Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové konanie ako neúspešné.

5.2 Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty: Správca upozorňuje záujemcov o kúpu na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok uvedených v ust. § 167r ZKR.

5.3 Informácia o predmete ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu na základe dohody. Telefonický kontakt:. 0901 919 180 alebo e-mailom: office@agbr.sk

5.4 Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli: 18.01.2023

V Trnave dňa 18.01.2023

Prvý správcovský dom, k.s., Správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1