Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Machala Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hospodárska 3618/83, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1996
Obchodné meno správcu: Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/279/2022 S1131
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 36OdK/279/2022
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním  majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o výsledku  I. kola ponukového konania

Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom (ďalej len „Správca“) vyhlásil I. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka: Dávid Machala, narodený 30.06.1996, trvale bytom Hospodárska 3618/83, 917 01 Trnava (ďalej len „Dlžník“), ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 2/2023, deň vydania 03.01.2023 pod K000361.

V súlade s podmienkami ponukového konania mali záujemcovia doručiť ponuky v termíne do 16.01.2023 do 14:00 hod.

Správca oznamuje, že v lehote na predkladanie ponúk nebola doručená žiadna ponuka záujemcu.

I. kolo ponukového konania bolo neúspešné.

 

V Trnave, dňa 18.01.2023

Prvý správcovský dom, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1