Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helešová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Karpatské námestie  10/A, 831 06 Bratislava - Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1951
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Michal Mihálik
Sídlo správcu: Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/280/2020 S1312
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 27OdK/280/2020
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním  majetku podliehajúceho
konkurzu

3. KOLO PONUKOVÉHO KONANIA

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 08.10.2020, č. k.: 27OdK/280/2020-12 v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: Marta Helešová, dátum narodenia: 13.10.1951, trvalý pobyt: Karpatské námestie 7770/10 A, 831 06 Bratislava, zastúpeným: Centrom právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: dlžníka: Marta Helešová, dátum narodenia: 13.10.1951, trvalý pobyt: Karpatské námestie 7770/10 A, 831 06 Bratislava (ďalej ako „dlžník“), a Mgr. Michal Mihálik, PhD. bol ustanovený za správcu dlžníka. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň 17.10.2020.

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“), zverejňuje oznam o tom, že ponúka na predaj súbor majetku podliehajúci konkurzu zahrnutý do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka pod poradovým číslom 2. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený dňa 25.04.2022 v Obchodnom vestníku č. 78/2022, nasledovne:

2. Typ súpisnej zložky majetku: Hnuteľná vec

Popis: Televízor SONY

Rok výroby: 2007

Stav opotrebovanosti: nefunkčný

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30,- EUR

Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka

(ďalej ako „Ponúkaný majetok“)

 

Správca týmto vyzýva všetkých záujemcov o kúpu súboru Ponúkaného majetku, aby v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku predložili správcovi písomnú ponuku na odkúpenie súboru Ponúkaného majetku.

Písomná ponuka musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

  • označenie záujemcu (obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko/miesto podnikania, IČO/dátum narodenia),
  • návrh kúpnej ceny,
  • potvrdenie o úhrade zálohy na kúpnu cenu,
  • adresa na doručovanie,
  • e – mailová adresa,
  • originál alebo kópiu plnomocenstva, ak je záujemca zastúpený.

 

Záujemca zašle ponuku a jej prílohy v slovenskom jazyku alebo s ich úradným prekladom, alebo ju doručí osobne, na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke označenej:

KONKURZ – PK – 27OdK/280/2020 - MARTA HELEŠOVÁ – NEOTVÁRAŤ

V zmysle ustanovenia § 167p ods. 1 ZKR správca bude prihliadať iba na tie podmienky kde bola záloha na celú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Správca oznámi víťazovi ponukového konania prijatie jeho ponuky so žiadosťou o prípravu kúpnej zmluvy. Neúspešných záujemcov správca informuje a vráti im zálohu na kúpnu cenu v plnom rozsahu.

Číslo účtu správcu na úhradu zálohy na kúpnu cenu je SK71 0900 0000 0006 3389 4016 vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., poznámka pre prijímateľa: označenie záujemcu_Marta Helešová_ponuka za televízor.

Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca dlžníka

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1