Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ground Transportation Logistics Management s. r.
o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 452 951
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ľudmila Jurčová
Sídlo správcu: Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/24/2020 S1802
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 33K/24/2020
Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Ľudmila Jurčová, značka S1802, správca dlžníka Ground Transportation Logistics Management s.r.o., Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava, IČO: 47 452 951   (ďalej ako „Úpadca“) oznamuje, že s predchádzajúcim súhlasom zabezpečeného veriteľa vylučuje zo súpisu majetku tvoriaceho oddelenú podstatu Úpadcu nasledovný majetok zapísaný do súpisu majetku:

11

Hnuteľná vec

 

 

popis:

stolný počítač Lenovo, typ: 10126, HDD: 500 GB, RAM: 2G

 

približný rok výroby:

2015

 

odhadovaná hodnota:

200 Eur

 

stav opotrebovanosti:

znaky bežného užívania, funkčný

 

dôvod zápisu:

majetok patriaci úpadcovi

 

zabezpečený veriteľ:

Všeobecná úverová banka, a.s.

 

poradie zabezpečovacieho práva 1 :

poradie sa riadi dňom registrácie, deň vzniku/registrácie: 17.4.2018 o 13:13:52 hod.

 

opis zabezpečovacieho práva 1

záložné právo na pohľadávky a iné práva

 

opis a výška zabezpečenej pohľadávky

peňažná pohľadávka, zabezpečená suma:120.000 Eur

 

poradie zabezpečovacieho práva 2 :

poradie sa riadi dňom registrácie, deň vzniku/registrácie: 17.4.2018 o 13:14:06 hod.

 

opis zabezpečovacieho práva 2:

záložné právo na všetok hnuteľný hmotný majetok

 

opis a výška zabezpečenej pohľadávky

peňažná pohľadávka, zabezpečená suma:120.000 Eur

 

Správca uvedený majetok vylúčuje zo súpisu majetku tvoriaceho oddelenú podstatu z dôvodu, že  tento majetok nie je možné speňažiť s poukazom na ust. § 81 ods. 1 z.č. 7/2005 Z.z.

 

Majetok vylúčený podľa § 81 odseku 1 z.č. 7/2005 Z.z. správca na požiadanie prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada viac veriteľov, správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky.

Ak sa na majetok vylúčený podľa § 81 odseku 1 z.č. 7/2005 Z.z. odseku 1 vzťahuje zabezpečovacie právo zabezpečujúce zistenú zabezpečenú pohľadávku, správca na požiadanie prevedie majetok na toho zabezpečeného veriteľa, ktorého zabezpečená pohľadávka je zabezpečená týmto zabezpečovacím právom; ak sa na majetok vzťahuje viac zabezpečovacích práv, rozhoduje ich poradie v poradí rozhodujúcom na ich uspokojenie. Ak zabezpečení veritelia nepožiadajú o prevod majetku, správca na požiadanie prevedie majetok na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky; ak ich o prevod majetku požiada viac, správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky.

Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu neprejavil záujem žiaden z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu.

 

JUDr. Ľudmila Jurčová

správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1