Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Šmatlák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nadlice 14, 956 32 Nadlice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1995
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu: Štúrovo námestie 120/1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/41/2022 S1691
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 40OdK/41/2022
Druh podania: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martina Poláčková, správca dlžníka – Ján Šmatlák, nar. 05. 07. 1995, trvale bytom: Nadlice 14, 956 32 Nadlice týmto oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa – Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005, a to v celkovej výške 60,00 EUR a jej zápis do zoznamu pohľadávok.

 


JUDr. Martina Poláčková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1