Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Greisingová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Mesto Trenčín 3, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jakub Sáska
Sídlo správcu: Horná Súča 381, 913 33 Horná Súča
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2022 S1926
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 40OdK/176/2022
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním  majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Text:

JUDr. Jakub Sáska, so sídlom kancelárie správcu: Horná Súča 381, 913 33 , správca majetku dlžníka  Jana Greisingová   nar. 12.2.1976, trvale bytom mesto Trenčín : 911 01 Trenčín ,Slovensko,  týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

Kolo: Druhé

Predmet: Nehnuteľný majetok , konkrétne súpisová zložka č.27-32  súpisu všeobecnej  konkurznej podstaty

 

Nehnuteľný majetok sa speňažuje ako súbor !!

 

Číslo

Hodnota

Katastrálne územie

Číslo listu

Číslo

Druh

Výmera

Podiel

položky

[EUR]

 

vlastníctva

parcely

pozemku

[m2]

 

27

109,-

Trenčianske Biskupice

1014

782

orná pôda

3345

1/288

28

60,-

Trenčianske Biskupice

1014

785

orná pôda

1748

1/288

29

366,38

Trenčianske Biskupice

5134

783

zastav. plocha

1319

1/72

30

1653,80

Trenčianske Biskupice

5134

 

RD č. 1949

 

1/72

31

288,60

Trenčianske Biskupice

5134

783

zastav. plocha

1319

10/1152

32

1033,80

Trenčianske Biskupice

5134

 

RD č. 1949

 

10/1152

 

 

 

Lehota na predkladanie ponúk: 15 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.

Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Obálku označiť číslom konkurzu a nápisom „ NEOTVÁRAŤ!“ . Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra nie staršiu ako tri mesiace spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.

Číslo bankového účtu v Tatra banka a.s,  číslo účtu (IBAN) : SK87 1100 0000 0029 3331 6962. 

VS: 40/176/2022

Do správy pre prijímateľa zálohy záujemca uvedie: „ponuka 2. kolo“+ meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.

Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese judr.saska.med@gmail.com

Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ponuka nesmie byť nižšia ako 40 % hodnota  súpisovej hodnoty určenej správcom .  Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie , rozhodne žreb správcu . Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady .

Správca upovedomuje , že náklady súvisiace s prevodom majetku hradí výlučne víťaz ponukového konania , inak je správca oprávnený  víťaznú ponuku odmietnuť .

 

 JUDr. Jakub Sáska , správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1