Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silverside, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Plynárenská 7/B / 0, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 052 560
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jaroslav  Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 31K/25/2022 S1680
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 31K/25/2022
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Z á p i s n i c a

o priebehu prvého zasadnutia veriteľského výboru 

Sp. zn. :                             31K/25/2022 S1680

Dátum:                              17.01.2023

Miesto :                              Salón Residence na prízemí, Hotel Lux na adrese Námestie Slobody 2, 974 01 Banská Bystrica.

Čas:                                   11:40 hod.

Úpadca:                              Silverside, a.s. v konkurze

                                           so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov,

                                           IČO : 50 052 560

                                           /ďalej aj „Úpadca“/

Správca:                            JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.

                                          so sídlom kancelárie : Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica 

                                          /ďalej aj „správca“/

 

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru :

VIVID LEGAL, s.r.o.  

01 People s.r.o.                             

František Starý                                           

 

Opis Priebehu zasadnutia veriteľského výboru :

Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané krátkou cestou priamo na prvej schôdzi veriteľov.

 

Program zasadnutia veriteľského výboru :

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba predsedu veriteľského výboru
  3. Záver

 

1.            Otvorenie zasadnutia

Správca otvoril prvé zasadnutie veriteľského výboru a privítal prítomné osoby. Správca oboznámil prítomných s programom zasadnutia.

 

2.            Voľba predsedu veriteľského výboru 

Správca oboznámil členov veriteľského výboru o procesnom postupe pri voľbe predsedu veriteľského výboru podľa § 38 ods. 1 ZKR.

Správca predkladal návrhy na predsedu veriteľského výboru postupne v poradí začínajúcom od člena veriteľského výboru  s najväčším počtom hlasov.

Navrhnutý predseda veriteľského výboru : VIVID LEGAL, s.r.o.

Po predložení návrhu pristúpil veriteľský výbor k hlasovaniu o návrhu:

Výsledky hlasovania:

Za:                        3 hlasy

Proti:                   nikto                                                                  

Zdržalo sa:        nikto

Na základe uvedeného výsledku hlasovania sa veriteľský výbor uzniesol o voľbe člena veriteľského výboru VIVID LEGAL, s.r.o.,  za predsedu veriteľského výboru.

 

3.            Záver

Správca dal členom veriteľského výboru možnosť predniesť prípadné námietky a doplnenia k priebehu zasadnutia.

Predseda veriteľského výboru navrhol, aby každý veriteľ oznámil svoj emailový kontakt tak, aby bolo možné hlasovať postupom per rollam a podania členov veriteľského výboru by boli adresované predsedovi VV na určenú emailovú adresu.   

Správca doručil krátkou cestou zvolenému predsedovi VV Otázky na správcu, ktoré písomne predložil veriteľ poradové č. 3 priamo na schôdzi veriteľov. 

Prítomní nemali žiadne pripomienky k priebehu zasadnutia.

Všetci prítomní členovia výboru súhlasili s návrhom predsedu VV, aby písomné hlasovanie mohlo byť realizované aj elektronicky, pričom hlasujúci člen výboru zašle svoje hlasovanie z e-mailovej adresy uvedenej v prílohe tejto zápisnice na e-mailovú adresu predsedu veriteľského výboru.        

Správca poďakoval prítomným za účasť a so súhlasom predsedu veriteľského výboru zasadnutie ukončil.

Zápisnica skončená a podpísaná o 12.10  hod.

V mene predsedu veriteľského výboru

vyhotovil a podpísal :

...............................................

Mgr. Dušan Mihaleje  

konateľ spoločnosti VIVID LEGAL, s.r.o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1