Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marguš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská 532 / 50, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu: Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/43/2022 S1478
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 27OdK/43/2022
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Marek Benko, LLM, ako správca úpadcu: Peter Marguš, Kasárenská 532/50, 900 65 Záhorská Ves, narodený: 17.08.1989 týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje nasledovné doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:

 

Nehnuteľnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradové číslo

Číslo parcely

Druh pozemku

Parcela registra

Výmera v m2

Číslo LV

Katastrálne územie

Spoluvlastnícky podiel

Zabezpečovacie

právo:

druh a poradie

zabezpečovacieh

o práva,

pohľadávka,

ktorú

zabezpečuje, s

uvedením

veriteľa,

zabezpečenej

sumy a právneho

dôvodu vzniku

zabezpečovacieh

o práva

Súdny spor

Hodnota

vyjadrená

v eurách,

za ktorú by

položku

bolo možné

predať v

danom

mieste ku

dňu

predloženi

a zoznamu

majetku

 

 

 

1.

558/1

Zastavaná plocha a nádvorie

„C“

257

282

Záhorská Ves

1/1

Záložné právo povolené na základe vkladu V-5822/14, ktorým veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653  zabezpečil pohľadávky záložného veriteľa, ktorá vznikla zo Zmluvy o hypotekárnom úvere č. 5064515073 zo dňa 15.12.2014.

Nie

74.000 EUR

 

 

2.

558/2

Zastavaná plocha a nádvorie

„C“

146

282

Záhorská Ves

1/1

Záložné právo povolené na základe vkladu V-5822/14, ktorým veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653  zabezpečil pohľadávky záložného veriteľa, ktorá vznikla zo Zmluvy o hypotekárnom úvere č. 5064515073 zo dňa 15.12.2014.

Nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis stavby

Súpisné číslo

Postavená na parcele číslo

Výmera v m2

Číslo LV

Katastrálne územie

Spoluvlastnícky podiel

Zabezpečovacie

právo:

druh a poradie

zabezpečovacieh

o práva,

pohľadávka,

ktorú

zabezpečuje, s

uvedením

veriteľa,

zabezpečenej

sumy a právneho

dôvodu vzniku

zabezpečovacieh

o práva

Súdny spor

 

 

3.

Rodinný dom

307

558/2

146

282

Záhorská Ves

1/1

Záložné právo povolené na základe vkladu V-5822/14, ktorým veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653  zabezpečil pohľadávky záložného veriteľa, ktorá vznikla zo Zmluvy o hypotekárnom úvere č. 5064515073 zo dňa 15.12.2014.

Nie

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1