Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rigóová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Slávičia ulica 355 / 37, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu: Nám.1.mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/340/2022 S422
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 23OdK/340/2022
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurzu JUDr. Alena Kaplanová

týmto

oznamuje a   zároveň    zverejňuje

 

číslo bankového účtu zriadeného pre účely konkurzu č. 23OdK/340/2022, na ktorý možno skladať preddavok podľa § 32 ods. 19 až ods. 21 zákona číslo 7/2005 Z z. (ďalej len zákon), v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľom.

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ písomným podaním u správcu na predpísanom tlačive.

 

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

 

  1. bolo podané na predpísanom tlačive a

 

  1. na bankový účet správcu bola pripísaný preddavok podľa § 32 zákona s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložený samostatný preddavok; preddavok tvorí súčasť všeobecnej podstaty.

 

 

Číslo účtu je: IBAN:SK04 7500 0000 0040 30917715

 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s ., pobočka Piešťany.

 

Zároveň je to aj účet pre účely tohto  konkurzu .

 

 

V Piešťanoch, dňa 17.1.2023

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1