Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rigóová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Slávičia ulica 355 / 37, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu: Nám.1.mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/340/2022 S422
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 23OdK/340/2022
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

 

V právnej veci dlžníka:

 

Anna Rigóová

nar. 6.4.1956

Slávičia ulica 355/37

930 39 Zlaté klasy

 

                                               

 na majetok, ktorého bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného súdu Trnava,  sp. zn. 23OdK/340/2022-12 v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z., týmto oznamujem, že do správcovského spisu  je možné nahliadnuť v kancelárii správcu,

v pracovných dňoch, v pondelok – piatok, od 8:00 do 12:00 hod..

Termín nahliadnutia do spisu správcu je potrebné vopred telefonicky dohodnúť na                        tel. č. 0905719961.

 

JUDr. Alena Kaplanová, 921 01 Piešťany, Nám. 1. mája č. 14, ustanovená do funkcie správcu Uznesením Okresného súdu Trnava.

 

 

V Piešťanoch 17.1.2023

JUDr. Alena Kaplanová, správca

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1