Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Toráč Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Zelenečská  113, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu: Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/307/2022 S489
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 36OdK/307/2022
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním  majetku podliehajúceho
konkurzu

I. kolo ponukového konania – hnuteľný majetok

Správkyňa dlžníka Patrik Toráč, nar. 22.06.1987, trvale bytom Coburgova ulica 7972/60B, 917 02 Trnava, týmto podľa ust. §167p ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasujem I. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty zverejnenom dňa 16.01.2023 v Obchodnom vestníku č. 10/2023 ako:

súpisová zložka č. 1: osobné motorové vozidlo zn. Volkswagen Golf, r.v. 2001, farba strieborná metalíza svetlá, EČV: TT545IV, VIN: WVWZZZ1JZ2W058046, nepojazdné, v súpisovej hodnote 300,- €.

 

Podmienky ponukového konania:

Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote do 1.2.2023 do 15.00 hod. poštou, do elektronickej schránky správcu alebo osobne na adrese kancelárie správcu – Kancelária správcu JUDr. Barbora Volárová so sídlom Kukučínova č. 11, 921 01 Piešťany v neporušenej zalepenej obálke s označením „Ponuka 36OdK/307/2022 Toráč - neotvárať“.

  1. Ponuka musí obsahovať:

- meno a priezvisko záujemcu, dátum narodenia (kópia občianskeho preukazu), príp. obchodné meno, sídlo, IČO (kópia živnostenského listu resp. výpisu z obchodného registra), doklad preukazujúci zloženie zábezpeky na účet správcu, podpis záujemcu, vyhlásenie, že záujemca nemá voči dlžníkovi žiadne záväzky, špecifikáciu majetku podľa čísla súpisovej zložky a výšku ponúkanej ceny. Záujemca musí uviesť číslo účtu, na ktorý správca zašle späť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak ponuka bude správcom vyhodnotená ako neúspešná, resp. sa na ňu nebude prihliadať.

  1. Záloha vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny musí byť zložená ku dňu predloženia ponuky na účet správcu vedený v Raiffeisen banke, IBAN: SK08 1100 0000 0080 1206 3590 pod VS: 363072022, pričom doklad o jej zložení musí byť prílohou písomnej ponuky.
  1. Na ponuku bez zloženia zálohy, príp. doručenú po určenej lehote správca neprihliada.
  1. Záväznú ponuku nemožno dodatočne meniť, dopĺňať ani vziať späť, záujemca je ňou viazaný do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku na rovnakú súpisovú zložku predávaného majetku. Predložením ponuky do ponukového konania záujemca vyjadruje svoj súhlas byť viazaný podmienkami tohto ponukového konania ako aj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.
  1. Správca vyhodnotí ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk, pričom o výsledku ponukového konania upovedomí len úspešného záujemcu. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Záujemcu, ktorého záväzná ponuka bude vyhodnotená ako úspešná, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 15 dní.
  1. Správca uzatvorí zmluvu so záujemcom s najvyššou ponukou a úspešný záujemca si vec preberie v stave, v akom stojí a leží, na vlastné náklady.
  1. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom označený bankový účet bez zbytočného odkladu po skončení ponukového konania.
  1. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky záväzné ponuky v prípade, ak s odbornou starostlivosťou posúdi, že predložené ponuky sú nevýhodné, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane nízka.

V Piešťanoch dňa 18.01.2023

JUDr. Barbora Volárová, správkyňa

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1