Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záthurecký Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Stará cesta 954 / 42, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Mária Belaňová
Sídlo správcu: Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/438/2022 S1558
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 38OdK/438/2022
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Peter Záthurecký, nar. 28.06.1965, trvale bytom Stará cesta 954/42, , Handlová 972 51,  na ktorý  bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Trenčín sp.zn. 38OdK/438/2022 zo dňa 16.12.2022  oznamujem  v zmysle ustanovenia  § 85ods.2 zákona 7/2005Z.z. V znení neskorších zmien a doplnkov – zákon o konkurze a reštrukturalizácii, s použ.   §8ods.4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu- ul. Matice Slovenskej č. 17, Prievidza, 971 01 , v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 7.00 hod. do 11.00 hod a od 12.00 hod. - do 14.00hod.  Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nazretie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle : 0907893990.

 

 

 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1