Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišíková Angelika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Františkánska  7686/24, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1982
Obchodné meno správcu: DAREKON, k. s.
Sídlo správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/368/2022 S1806
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 36OdK/368/2022
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 09.01.2023 č. k.: 36OdK/386/2022- 12, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 10/2023 zo dňa 16.01.2023 a právoplatnosť nadobudlo dňa 17.01.2023, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Angelika Mišíková, narodená 23.06.1982, trvale bytom Františkánska 7686/24, 917 01 Trnava, podnikajúceho pod obchodným menom Angelika Mišíková, s miestom podnikania Františkánska 7686/24, 917 01 Trnava, IČO: 53 125 754, (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 36OdK/386/2022S1806 je možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava, a to v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 033/5591 633 alebo emailom: darekon.spravca@gmail.com.

DAREKON, k. s., správca S1806

 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1