Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záthurecká Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Stará cesta  954/42, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Mária Belaňová
Sídlo správcu: Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/421/2022 S1558
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 40OdK/421/2022
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje veriteľom dlžníka Júlia Záthurecká, nar. 27.10.1969, trvale bytom Stará cesta 954/42, Handlová 972 51,  že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350.-eur, je vedený v Unicredit banka konto , IBAN SK95 1111 0000 00133657 0036 uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

 

 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1