Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozárik Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Karpatské námestie 7770 / 10A, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Mária Krumpolcová Šutková
Sídlo správcu: Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/131/2022 S1799
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/131/2022
Druh podania: Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Okresný súd Bratislava I uznesením č. k. 31OdK/131/2022-13 zo dňa 3.10.2022 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka – Vladimír Kozárik, nar. 26.5.1978, r. č. XXXXXX/XXXX, bytom Karpatské nám 7770/10A, 831 06 Bratislava a ustanovil za správcu JUDr. Máriu Krumpolcovú Šutkovú, správca so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava a zároveň rozhodol o oddlžení dlžníka. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 194/2022 zo dňa 10.10.2022.

Týmto ako správca dlžníka v súlade s § 167u ods. 1 zákona ZKR oznamujem zámer zostaviť rozvrh výťažku po speňažení konkurznej podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý. 

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1