Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CDS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Trenčianska 53 / 0, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 643 637
Obchodné meno správcu: Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu: Námestie slobody 28, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/17/2021 S1565
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 31K/17/2021
Druh podania: Iné zverejnenie

Spoločnosť Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom Námestie slobody 28, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Námestie slobody 28, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca úpadcu: CDS, spol. s r.o., so sídlom Trenčianska 53, Bratislava, IČO: 00 643 637 (ďalej len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 106 h v spojení s ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.

 

Dňa 18.01.2023

 

JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti

Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1