Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kacinová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nábrežie sv. Cyrila  362/43, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu: Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/379/2022 S1559
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 40OdK/379/2022
Druh podania: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

1) poradové číslo pohľadávky v zozname:

P:1.1 Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803, Prihlásená suma: 15.448,45.- eur

P:1.2 Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803, Prihlásená suma: 2281,51.- eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1