Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miháľová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kostolná Ves  322, 972 26 Kostolná Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu: Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/395/2022 S1559
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 40OdK/395/2022
Druh podania: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

1) poradové číslo pohľadávky v zozname:

P:1 Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803, Prihlásená suma: 14.703,46.- eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1