Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sloboda Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rozkvet  2064/10, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1994
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu: M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/357/2022 S1070
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 38OdK/357/2022
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v súlade s ustanovením § 167v ods. 1/ zákona 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii potom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka  Marián Sloboda, nar. 3.2.1994, trvale bytom Rozkvet 2064/10, 017 01  Považská Bystrica sa končí.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1/,  § 167c ods. 2/ a 3/ a § 167d zákona 7/2005 Z.z..

JUDr. Peter Frajt, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1