Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fehér Jozef, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pionierska  478/2, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu: M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/365/2022 S1070
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 38OdK/365/2022
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v súlade s ustanovením § 167v ods. 1/ zákona 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii potom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Mgr. Jozef Fehér, nar. 26.4.1986, trvale bytom Pionierska 478/2, 914 41  Nemšová sa končí.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1/,  § 167c ods. 2/ a 3/ a § 167d zákona 7/2005 Z.z..

JUDr. Peter Frajt, správca

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1