Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Oršulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dlhá ulica  368, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/413/2020 S106
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 38OdK/413/2020
Druh podania: Iné zverejnenie

JUDr. Danica Birošová, so sídlom kancelárie správcu: Piaristická 276/46, 91101 Trenčín , správca majetku dlžníka Zdenka Oršulová, rod. Duchoňová , nar. 20.09.1959 , Dlhá ulica 368/24 , 971 01 Prievidza , oznamujem , že majetok spísaný do súpisu všeobecnej podstaty , ktorý súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 230/2021 dňa 01.12.2021 :

Súpisová zložka majetku : Iná majetková hodnota ,  konkrétne súpisová zložka č. 3 a súpisová zložka č.4 súpisu všeobecnej  konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka č. 92/2022 dňa 13.05.2022.

 

  1.  Iná majetková hodnota

 

Popis:  pohľadávka: dlžník / Slovenská republika , Švéniho 5 , 971 01 Prievidza

 

Celková suma: 808.790,47 €

Mena: Euro

Právny dôvod vzniku: iná majetková hodnota  v zmysle §167q ods. 1 ZKR deklarovaná úpadcom v konaní o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu .

Hodnota:  808.790,47 €

Dátum zapísania do súpisu: 28.04.2022

        2.    Iná majetková hodnota

 

Popis:  pohľadávka: dlžník / PhDr. Ján Gebrlin , Golfová 9 , 971 01 Prievidza

                              

Celková suma: 223.510,47 €

Mena: Euro

Právny dôvod vzniku: iná majetková hodnota  v zmysle §167q ods. 1 ZKR deklarovaná úpadcom v konaní o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu .

Hodnota:  223.510,47 €

Dátum zapísania do súpisu: 28.04.2022

 

 

 

 

sa nepodarilo speňažiť ani v III. kole ponukového konania .

Správca oznamuje , že vyššie uvedený majetok prestáva podliehať konkurzu podľa § 167p Zákona o konkurze a reštrukturalizácii .

Súčasne správca oznamuje všetkým veriteľom prihlásených pohľadávok , že ak o tento majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky , správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky , ktorý ponúkne do desiatich dní od zverejnenia tohto oznámenia najvyššiu ponuku . Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie , rozhodne žreb správcu .

 

JUDr. Danica Birošová, správca

NAŠE DATABÁZY

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1