Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Kurina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nová 1100/28, 946 32 Marcelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1973
Obchodné meno správcu: JUDr. VANS Andrej Aurélius k. s.
Sídlo správcu: Námestie Kossutha 3087/133, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/190/2022 S1980
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/190/2022
Druh podania: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 20.10.2022, sp. zn.: 31OdK/190/2022 , bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Róbert Kurina, nar. 18.11.1973, bytom: Nová 1100/28, 946 32 Marcelová, (ďalej len „dlžník“). Vyhlásenie konkurzu bolo zverejnené v OV dňa 28.10.2022. V zmysle Zákona č. 7/2005 Z. z., Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 167l ods. 3.: „Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy“.

Zverejňujeme pohľadávku prihlásenú do konkurzu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty. Dňa 11.01.2023 doručil prihlášku : EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 v sume 3 897,98€

JUDr. VANS Andrej Aurélius k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1