Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Áč Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Považská Bystrica -, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1998
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu: Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/325/2022 S1402
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 38OdK/325/2022
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák.č. 7/2005 z.z. o konkurze a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných informácií od tretích osôb nebol zistený  majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by postačoval aspoň na pokrytie nákladov konkurzu.

Potom, čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR, konkurz na majetok dlžníka Tomáš Áč, nar. 29.11.1998, trvale bytom 017 01 Považská Bystrica, vedený na Okresnom súde Trenčín pod  sp. zn.: 38OdK/325/2022 končí.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Tomáš Áč, nar. 29.11.1998, trvale bytom 017 01 Považská Bystrica, vedený na Okresnom súde Trenčín pod  sp. zn.: 38OdK/325/2022 zrušuje. 

V Trenčíne, 18.01.2023

JUDr. Martina Válková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1