Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krajčír Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: E. B. Lukáča 1143 / 26, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/228/2022 S1932
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 29OdK/228/2022
Druh podania: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 29OdK/228/2022 zo dňa 24.11.2022  konkurz na majetok dlžníka: Bc. Roman Krajčír, nar. 22.10.1966, trvale bytom Šahy, E. B. Lukáča 1143/26 a súčasne ustanovil do funkcie správcu: Mgr. Ing. Michaelu Vadkerti, zn. spr:  S 1932, sídlo kancelárie:  Hlavné námestie 831/9,  940 02  Nové Zámky. Uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.229/2022 dňa 30.11.2022. Dňom nasledujúcim po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku, t.j. 01.12.2022 sa považuje konkurz za vyhlásený.

Ustanovený správca Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr:  S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky  v súlade s §167l ods. 3 tretia veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“) zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok do Zoznamu pohľadávok, na základe doručenej Súhrnnej prihlášky nezabezpečených pohľadávok správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v   konkurznej veci 29OdK/228/2022 S1932 .

Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli  dňa 18.01.2023 v konkurznej veci  č.k. 29OdK/228/2022 S1932  do Zoznamu pohľadávok  zapísané pohľadávky veriteľa:     

Pod poradovým číslom 2 – pohľadávka veriteľa : EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika; prihlásená na Súhrnnej prihlášky nezabezpečených pohľadávok zo dňa 17.01.2023; celková prihlásená suma 2.106,05€ (slovom: Päťstošesťdesiatštyri 01/100 eur);

Pod poradovým číslom 3– pohľadávka veriteľa : EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika; prihlásená na Súhrnnej prihlášky nezabezpečených pohľadávok zo dňa 17.01.2023; celková prihlásená suma 629,72€ (slovom: Šesťstodvadsaťdeväť 72/100 eur).

V Nových Zámkoch, dňa  18.01.2023

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1