Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicko Albín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Fučíkova  1588/13, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1996
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu: Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/335/2022 S1402
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 40OdK/335/2022
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo

Potom, čo správca zistil, že v lehote do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR, konkurz na majetok dlžníka Albín Cicko, nar. 25.4.1996, trvale bytom Fučíkova 1588/13, 972 51 Handlová, vedený na Okresnom súde Trenčín pod  sp. zn.: 40OdK/335/2022 končí.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Albín Cicko, nar. 25.4.1996, trvale bytom Fučíkova 1588/13, 972 51 Handlová, vedený na Okresnom súde Trenčín pod  sp. zn.: 40OdK/335/2022 zrušuje. 

V Trenčíne, 11.01.2023

JUDr. Martina Válková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1