Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goldschmidtová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Belinského 1077 / 2, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1980
Obchodné meno správcu: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu: Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/250/2022 S1169
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/250/2022
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Oľga Goldschmidtová, bytom: Belinského 1077/22, 851 01 Bratislava, nar.: 28.03.1980  (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok. Konkurzná podstata preto nepokryje ani náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka končí.

Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz z r u š u j e.

V Bratislave, dňa 18.01.2023

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1