Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Keníž Petr
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Trenčín 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1964
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu: Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/467/2022 S1180
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 40OdK/467/2022
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trenčín vydaným pod sp. zn. 40OdK/467/2022-15 zo dňa 29.12.2022, ktoré bolo zverejnené v OV 3/2023 zo dňa 04.01.2023 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Petr Keníž, nar. 2.9.1964, trvale bytom 911 01  Trenčín, a bola som ustanovená do funkcie správcu.

V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“

V zmysle ust. § 167j, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.“

Správca týmto oznamuje, vo veci konkurzu na Petr Keníž, nar. 2.9.1964, trvale bytom 911 01  Trenčín, že nebol zistený žiaden majetok dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu a teda nie je možné vyhotoviť súpis majetku konkurznej podstaty.

 

Ing. Beata Krausová, správca S1180

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1