Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marušnjíková Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hviezdoslavova 384/17 ., 946 51 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/288/2021 S1431
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 28OdK/288/2021
Druh podania: Súpis oddelenej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra, zo dňa  09.12.2021, sp. zn.: 28Odk/288/2021 zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 15.12.2021 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 09.12.2021“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Marušnjíková Magdaléna, nar. 05.05.1955, bytom Hviezdoslavova 384/17, 946 51 Nesvady, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník“). 

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje veriteľom, že bol zistený nasledovný majetok tvoriaci oddelenú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradie

Hodnota (EUR)

Katastrálne územie

Číslo listu vlastníctva

Parcela registra

Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera (m2)

Podiel

Záložné zabezpečovacie právo 1. v poradí

1

4 275,00

Nesvady

1058

E

4206

Orná pôda

1816

1/1

Záložné právo Z-2416/01 v prospech Danového úradu Hurbanovo na zabezpecenie danovej
pohladávky s príslušenstvom c.j.619/2100/18030/Domo na
parc.c.4206,7631/26,11061,11063,15969/4

2

Nesvady

1058

E

7631/26

Orná pôda

1435

1/1

3

Nesvady

1058

E

11061

Orná pôda

2823

1/1

4

Nesvady

1058

E

1163

Orná pôda

205

1/1

5

Nesvady

1058

E

15969/4

Trvalý trávny porast

2410

1/1

6

2 880,00

Nesvady

3489

E

9812

Orná pôda

5478

1/2

Záložné právo Z-2416/01 v prospech Danového úradu Hurbanovo na zabezpecenie danovej pohladávky s príslušenstvom c.j.619/2100/18030/Domo na parc.c.9812,9813 na podiel vlastníka Magdalény Marušnjikovej (5.5.1955)

7

Nesvady

3489

E

9813

Trvalý trávny porast

378

1/2

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1