Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šavrda Jindrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Šarovce 82, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu: Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/233/2022 S1149
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 28OdK/233/2022
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OS Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k.  28OdK/233/2022 zo dňa 3.11.2022  konkurz na majetok dlžníka :  Jindrich Šavrda, nar. 10.11.1987, bytom Šarovce 82, 935 52 Šarovce a súčasne ustanovil do funkcie správcu: JUDr. Jaromír Valent zn. spr: S 1149, sídlo kancelárie Jiráskova č. 29, 940 01 Nové Zámky.  Uznesenie OS Nitra bolo zverejnené v OV č. 215/2022  dňa  9.11.2022. Základná prihlasovacia lehota skončila 27.12.2022.

Podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, Vyjadrenia dlžníka zo dňa 15.11.2022, ako i zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku podliehajúceho konkurzu.

Na základe týchto skutočností, ustanovený správca, v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR, týmto oznamujem v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Jindrich Šavrda, nar. 10.11.1987, bytom Šarovce 82, 935 52 Šarovce    k o n č í    a to z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

Týmto oznámením v Obchodnom  vestníku sa konkurz na dlžníka: Jindrich Šavrda, nar. 10.11.1987, bytom Šarovce 82, 935 52 Šarovce vedený Okresným súdom Nitra pod sp.zn. č.k. 28OdK/233/2022, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR,    z r u š u j e .

JUDr. Jaromír Valent  -  správca

V Nových Zámkoch  dňa  18.1.2023

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1