Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červenák Jakub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Šoporňa -, 925 52 Šoporňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1988
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Kvetoslava Živčáková
Sídlo správcu: Bratislavská 61/68, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/301/2022 S1447
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 60OdK/301/2022
Druh podania: Iné zverejnenie

ZOZNAM POHĽADÁVOK

1/ Veriteľ: Finančné riaditeľstvo Trnava, Daňový úrad SR, IČO: 424995000012, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, prihláška doručená dňa: 07.12.2022, istina: 560,97 EUR, celková suma: 560,97 EUR

2/ Veriteľ: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831, prihláška doručená dňa: 15.11.2022, istina: 361,40 EUR, celková suma: 361,40 EUR

3/ Veriteľ: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831, prihláška doručená dňa: 15.11.2022, istina: 53,72 EUR, celková suma: 53,72 EUR

4/ Veriteľ: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831, prihláška doručená dňa: 15.11.2022, istina: 79,31 EUR, celková suma: 79,31 EUR

5/ Veriteľ: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831, prihláška doručená dňa: 15.11.2022, istina: 79,31 EUR, celková suma: 79,31 EUR

6/ Veriteľ: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831, prihláška doručená dňa: 15.11.2022, istina: 79,31 EUR, celková suma: 79,31 EUR

7/ Veriteľ: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831, prihláška doručená dňa: 15.11.2022, istina: 79,31 EUR, celková suma: 79,31 EUR

8/ Veriteľ: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831, prihláška doručená dňa: 15.11.2022, istina: 79,31 EUR, celková suma: 79,31 EUR

9/ Veriteľ: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831, prihláška doručená dňa: 15.11.2022, istina: 79,31 EUR, celková suma: 79,31 EUR

10/ Veriteľ: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831, prihláška doručená dňa: 15.11.2022, istina: 79,31 EUR, celková suma: 79,31 EUR

11/ Veriteľ: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831, prihláška doručená dňa: 15.11.2022, istina: 76,44 EUR, celková suma: 76,44 EUR

12/ Veriteľ: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831, prihláška doručená dňa: 15.11.2022, istina: 76,44 EUR, celková suma: 76,44 EUR

13/ Veriteľ: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831, prihláška doručená dňa: 15.11.2022, istina: 76,44 EUR, celková suma: 76,44 EUR

14/ Veriteľ: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831, prihláška doručená dňa: 15.11.2022, istina: 76,44 EUR, celková suma: 76,44 EUR

15/ Veriteľ: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831, prihláška doručená dňa: 15.11.2022, istina: 76,44 EUR, celková suma: 76,44 EUR

16/ Veriteľ: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831, prihláška doručená dňa: 15.11.2022, istina: 76,44 EUR, celková suma: 76,44 EUR

17/ Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35937874, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, prihláška doručená dňa: 28.11.2022, istina: 569,60 EUR, náklady z uplatnenia: 10,00 EUR, celková suma: 579,60 EUR

18/ Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35937874, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, prihláška doručená dňa: 28.11.2022, istina: 569,60 EUR, náklady z uplatnenia: 10,00 EUR, celková suma: 579,60 EUR

19/ Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35937874, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, prihláška doručená dňa: 28.11.2022, istina: 965,45 EUR, náklady z uplatnenia: 10,00 EUR, celková suma: 975,45 EUR

20/ Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35937874, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, prihláška doručená dňa: 28.11.2022, istina: 720,72 EUR, náklady z uplatnenia: 10,00 EUR, celková suma: 730, 72  EUR

21/ Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35937874, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, prihláška doručená dňa: 28.11.2022, istina: 930,08 EUR, celková suma: 930,08 EUR

22/ Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35937874, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, prihláška doručená dňa: 28.11.2022, istina: 544,32 EUR, celková suma: 544,32 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1