Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varhaníková Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Bánovce nad Bebravou 0, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu: Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/427/2022 S1180
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 38OdK/427/2022
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trenčín vydaným pod sp. zn. 38OdK/427/2022-16 zo dňa 29.11.2022, ktoré bolo zverejnené v OV 233/2022 zo dňa 06.12.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Tatiana Varhaníková, rod. Bobrovčanová, nar. 13.07.1980, trvale bytom 957 01  Bánovce nad Bebravou, a bola som ustanovená do funkcie správcu.

V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“

 

V zmysle ust. § 167j, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.“

Správca týmto oznamuje, vo veci konkurzu na Tatiana Varhaníková, rod. Bobrovčanová, nar. 13.07.1980, trvale bytom 957 01  Bánovce nad Bebravou, že nebol zistený žiaden majetok dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu a teda nie je možné vyhotoviť súpis majetku konkurznej podstaty.

 

Ing. Beata Krausová, správca S1180                  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1