Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Facehome s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Golfová 37, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 682 809
Obchodné meno správcu: INSOLVENCY GROUP, k. s.
Sídlo správcu: Kopčianska  10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/9/2021 S1768
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 40K/9/2021
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Obchodné meno úpadcu (dlžníka): Facehome s.r.o.

Sídlo: Golfová 37, 971 01 Prievidza

IČO úpadcu (dlžníka): 47 682 809

Spisová značka súdneho spisu: 40K/9/2021

Spisová značka správcovského spisu: 40K/9/2021 S 1768

Miesto konania: sídlo správcu, Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

Termín konania: 18.01.2023

Začiatok zasadnutia: 10.20 hod.

 

V konkurznej veci úpadcu: Facehome s.r.o., sídlo: Golfová 37, 971 01 Prievidza, IČO: 47 682 809

 

Prítomní členovia veriteľského výboru: - podľa priloženej prezenčnej listiny

  1. SR Daňový úrad Trenčín v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s. zast. zamestnankyňou Ing. Milada Janíčková
  2. JUDr. Richard Majer
  3. +ULTRA asset & debt recovery, s.r.o.

 

Za účasti správcu úpadcu: INSOLVENCY GROUP, k.s., správca JUDr. Tomáš Muroň, komplementár

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba predsedu veriteľského výboru
  3. Záver

 

Členovia veriteľského výboru zvolení na schôdzi veriteľov sa zišli za účelom voľby predsedu veriteľského výboru. S ohľadom na skutočnosť, že je prítomná väčšina členov veriteľského výboru, je veriteľský výbor uznášaniaschopný.

Po úvodnej diskusii veritelia navrhli ako predsedu veriteľského výboru:

 

 -  +ULTRA asset & debt recovery, s.r.o., sídlo: Grösslingova 56, 811 09 Bratislava, IČO: 35 800 054

 

Bolo pristúpené k hlasovaniu a bolo prijaté nasledujúce uznesenie:

 

Hlasovanie:
Za hlasovali: 3 z 3

Proti hlasovali: 0 z 3

Zdržali sa hlasovania: 0 z 3

 

UZNESENIE č. 1:

Veriteľský výbor za predsedu veriteľského výboru všetkými hlasmi prítomných členov veriteľského výboru zvolil veriteľa +ULTRA asset & debt recovery, s.r.o., sídlo: Grösslingova 56, 811 09 Bratislava, IČO: 35 800 054. Hlasovanie viď vyššie.

 

Zvolený veriteľ funkciu predsedu veriteľského výboru prijal.

 

Záverom predseda veriteľského výboru o 10:35 hod. ukončil zasadnutie veriteľského výboru.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je prezenčná listina.

V Bratislave, dňa 18.01.2023

 

zapísal predseda veriteľského výboru:

.......................................................

+ULTRA asset & debt recovery, s.r.o.

JUDr. Richard Majer, konateľ

 

 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1