Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boor Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Stará Turá 2142, 916 01 Stará Turá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu: M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/199/2022 S1070
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 40OdK/199/2022
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisovej zložky:  rodinný dom

Okres: Nové Mesto nad Váhom, obec Stará Turá, katastrálne územie Stará Turá

List vlastníctva č. 332

Súpisné číslo: 2142 na pozemku registra C KN parcelné č. 8774/2          

Podiel: 1/1

Súpisová hodnota: 10.400,- eur

 

Typ súpisovej zložky:  pozemky

Okres: Nové Mesto nad Váhom, obec Stará Turá, katastrálne územie Stará Turá

List vlastníctva č. 332

parcela registra CKN parc. č. 8774/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 122  m2

Podiel: 1/1

Súpisová hodnota: 1.000,- eur

 

Typ súpisovej zložky:  pozemky

Okres: Nové Mesto nad Váhom, obec Stará Turá, katastrálne územie Stará Turá

List vlastníctva č. 927

parcela registra CKN parc. č. 8773 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 363  m2

Podiel: 1/4

Súpisová hodnota: 1.000,- eur

 

Typ súpisovej zložky:  pozemky

Okres: Nové Mesto nad Váhom, obec Hrachovište, katastrálne územie Hrachovište

List vlastníctva č. 395

parcela registra CKN parc. č. 1070/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 47 m2

Podiel: 1/2

Súpisová hodnota: 200,- eur

 

JUDr. Peter Frajt, správca

 

 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1