Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koštial Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Topoľčany -, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu: Farská 40/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/94/2022 S1487
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 23OdK/94/2022
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním  majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Róbert HIPP, MBA, správca konkurznej podstaty úpadcu: Igor Koštial, narodený dňa 04.11.1962, trvalý pobyt: Topoľčany, 955 01 Topoľčany, SR, zapísaný v zozname správcov pod zn. S 1487, sídlo správcu: Farská 40/I.p., 949 01 Nitra, týmto v súlade s ustanovením § 167n, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZoKR“), v spojení s ustanovením § 167p ZoKR a v nadväznosti na Vyhlášku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na odpredaj súpisovej zložky majetku patriacej do všeobecnej podstaty. Vyššie uvedený majetok sa speňažuje ako súbor a to:

Súpisová zložka majetku č.2 – osobné motorové vozidlo zn. Renault Megane, dátum prvej evidencie 1994, modrá metalíza, vyradené z evidencie, VIN: VF1BA0E0515242779, km: neuvedené, miesto uloženia: neznáme miesto, stav: nepojazdné, vlastníctvo: 1/1, súpisová hodnota majetku: 100,00 Eur. Poznámka: Fotografie – Nie. OR DI Topoľčany vedie tento automobil – v zozname vozidiel subjektu.

Súpisová zložka majetku č.3 – osobné motorové vozidlo zn. Fiat Tipo D, dátum prvej evidencie 1994, strieborná metalíza, vyradené z evidencie, VIN: ZFA16000002294815, ŠPZ: TO439DB, km: neuvedené, miesto uloženia: neznáme miesto, stav: nepojazdné, vlastníctvo: 1/1, súpisová hodnota majetku: 50,00 Eur. Poznámka: Fotografie – Nie. OR DI Topoľčany vedie tento automobil – v zozname vozidiel subjektu.

Súpisová zložka majetku č.4 – osobné motorové vozidlo zn. Renault Megane, dátum prvej evidencie 2006, farba - červená, vyradené z evidencie, VIN: VF1BA0L0G17776641, ŠPZ: TO779DG, km: neuvedené, miesto uloženia: neznáme miesto, stav: nepojazdné, vlastníctvo: 1/1, súpisová hodnota majetku: 100,00 Eur. Poznámka: Fotografie – Nie. OR DI Topoľčany vedie tento automobil – v zozname vozidiel subjektu.

Podmienky ponukového konania:

1/. Záujemcovia môžu predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu: JUDr. Róbert Hipp, MBA – správca, Farská 40/I.p., 949 01 Nitra, v neporušenej zalepenej obálke (nie elektronicky) s výrazným označením Spisová značka súdneho spisu: 23OdK/94/2022 S -1487 s výrazným označením „Ponukové konanie – Koštial – neotvárať“ v lehote do 08.02.2023.

2/. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle § 199 ods. 9 Zákona považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku. Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu správcu zálohu na IBAN: SK58 1100 0000 0029 4412 1538, VS: 0094, správa pre prijímateľa: Koštial – ponukové konanie, účet vedený v Tatra banka a.s., pobočka Nitra. Záloha vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny ktorá nesmie byť nižšia 50% súpisovej hodnoty majetku. Do poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade právnickej osoby svoje obchodné meno a v prípade fyzickej osoby svoje meno a priezvisko. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk. Uvedený majetok sa speňažuje ako súbor cenovú ponuku je potrebné uviesť samostatne pri každej parcele samostatne.

3/. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a výpis z príslušného registra nie starší ako jeden mesiac.

4/. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak bude záujemca neúspešný. Písomné vyhlásenie záujemcu o tom, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.

5/. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Záujemca nadobúda majetok tak ako stojí a leží. Obhliadka v prípade vyššie uvedeného majetku odporúča sa.

6/. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, ako aj poplatky za overenie pravosti podpisu na 4 vyhotoveniach kúpnej zmluvy a správne poplatky znáša úspešný záujemca (len v prípade, ak si prevod tohto majetku bude vyžadovať tieto poplatky). Úspešný záujemca je povinný predložiť správcovi kúpno-predajnú zmluvu do 15 dní od výzvy správcu ak nie, tak správca zabezpečí vypracovanie zmluvy na náklady kupujúceho.

7/. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 20 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a následne uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. Správca si vyhradzuje oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov o kúpu resp. zrušiť ponukové konanie. Správca si môže odmietnuť neprimerane nízke ponuky.

Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0911/11 78 80 (v pracovných dňoch v čase od 09,00 hod. do 15,00 hod.) resp. mailom: hipprobert.skp@gmail.com. JUDr. Róbert HIPP, MBA - správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1