Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Králik Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Zbehy 596, 951 42 Zbehy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Zuzana Szabóová
Sídlo správcu: L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/211/2022 S1525
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 28OdK/211/2022
Druh podania: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom kancelárie: L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka Martin Králik, nar. 22.06.1982, bytom Zbehy 596, 951 42 Zbehy,  vedené v správcovskom spise pod  sp.zn. 28OdK/211/2022, týmto podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., oznamujem, že som po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, zapísala do zoznamu pohľadávok pod poradovým č.8 pohľadávku veriteľa:

- Intrum Slovakia s.r.o., IČO: 35831154, Mýtna 48, 811 07 Bratislava v zast. JUDr. Ján Šoltés, advokát, IČO: 37927795, doručená dňa 17.01.2023,  v celkovej výške pohľadávky 12891,07€, zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por.č. 8.

 

 

V Nových Zámkoch dňa  18.01.2023

JUDr. Zuzana Szabóová správca

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1