Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELEKTRA NITRA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nábrežie mládeže 95, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 522 562
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu: Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/1/2019 S1668
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 31K/1/2019
Druh podania: Iné zverejnenie

Oznámenie o vylúčení majetku zo súpisu všeobecnej podstaty

Okresný súd Nitra uznesením sp. zn. 31R/1/2018 zo dňa 18.02.2019, ktoré bolo doručované formou publikácie v Obchodnom vestníku č. 38/2019 zo dňa 22.02.2019, č. zverejnenia K016231 zastavil reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi ELEKTRA NITRA, s.r.o., so sídlom Nábrežie mládeže 95, 949 01 Nitra, IČO 36 522 562 (ďalej aj len ako „Úpadca“), začal konkurzné konanie, vyhlásil konkurz na majetok Úpadcu a do funkcie správcu ustanovil Mgr. Veroniku Vargovú, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, zn. správcu S1668 (ďalej aj len ako Správca). 

Správca v zmysle ustanovenia § 81 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto zverejňuje oznámenie o vylúčení majetku, ktorý bol do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu zapísaný pod súpisovou položkou majetku por. č. 1, 7, 11, 12, 23, 25, 30 a 33 a zverejnený v Obchodnom vestníku č. 77/2019 zo dňa 18.04.2019, pod č. K033159, v znení doplnenia súpisu majetku v Obchodnom vestníku č. 227/2019 dňa 25.11.2019, pod č. K100230.

Dôvod vylúčenia majetku zo súpis všeobecnej podstaty: V nadväznosti na doručenú Žiadosť správcu, a výsledky hlasovania veriteľského výboru formou per rollam, veriteľský výbor ako príslušný orgán podľa § 82 ods. 2 písm. a) ZKR udelil Správcovi súhlas s vylúčením majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty Úpadcu pod por. č. 1, 7, 11, 12, 23, 25, 30 a 33 pre jeho nespeňažiteľnosť.

V zmysle ust. §81 ods. 3 ZKR majetok vylúčený zo súpisu správca na požiadanie prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada viac veriteľov, správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky. Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa v zmysle ust. §81 ods. 5 ZKR  nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky. Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do  60 dní od zverejnenia oznamu v obchodnom vestníku neprejaví záujem žiaden z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu.

V Nitre, dňa 18.01.2023.

Mgr. Veronika Vargová, správca úpadcu ELEKTRA NITRA, s.r.o.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1