Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AVV JOBS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Miletičova 1 / 0, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 157 021
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu: Drevárska 23, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 33K/22/2022 S1260
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 33K/22/2022
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) a § 167l ods. 5 zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje nasledovné číslo bankového účtu IBAN: SK54 1100 0000 0026 2380 9665, BIC: TATRSKBX, vedený v Tatra banka, a. s., na ktorý možno zložiť kauciu pre popretie pohľadávky iného veriteľa. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a bol zložený preddavok na trovy konania v zákonom stanovenej výške, s uvedením spisovej značky predmetného konkurzného konania a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

 V Pezinku dňa 16.01.2023, JUDr. Ing. Viera Fraňová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1