Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vontszemü Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lipová 375 / 43, 946 14 Zemianska Olča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1960
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu: Farská 40/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/98/2021 S1487
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 29OdK/98/2021
Druh podania: Iné zverejnenie

2. Indikatívna ponuka na odpredaj nehnuteľností

JUDr. Róbert HIPP, MBA, správca konkurznej podstaty úpadcu: Tibor Vontszemü, nar. 22.11.1960, bytom: Lipová 375/43, Zemianska Olča, SR, zapísaný v zozname správcov pod zn. S 1487, sídlo správcu: Farská 40/I.p., 949 01 Nitra, týmto v súlade s ustanovením zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZoKR“) a v nadväznosti na Vyhlášku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., pripravujem speňažovanie majetku dlžníka.

Týmto, žiadam prípadných záujemcov resp. veriteľov dlžníka o oznámenie, či by v prípade speňažovania tohto majetku formou by mali záujem o nadobudnutie nasledovného majetku: Súpisová zložka majetku č.: 5/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Komárno, obci Zemianska Olča, katastrálne územie Zemianska Olča, na LV č. 61, stavba: RD súpisné číslo 626 na parcele 259/1 v podiele 1/4, zaradená do všeobecnej podstaty (cena bude ustálená odborným posudkom). Súpisová zložka majetku č.: 6/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Komárno, obci Zemianska Olča, katastrálne územie Zemianska Olča, na LV č. 875, stavba: RD súpisné číslo 375 na parcele 1409/2 v podiele 1/3, zaradená do všeobecnej podstaty. (cena bude ustálená odborným posudkom). V prípade, ak máte záujem zúčastniť sa na dražbe resp. na verejnom ponukovom konaní - kontaktujte správcu elektronicky na: hipprobert.skp@gmail.com resp. na t.č. 0911/ 11 78 80 a to v lehote do 10.2.2023.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1