Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agh Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Budatínska 3056 / 55, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1956
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu: Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/11/2021 S467
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 27OdK/11/2021
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Tomáš Kozovský, správca so sídlom Björnsonova 3044/8, 811 05 Bratislava, dlžníka: JUDr. Štefan Agh, nar. 03.01.1956, Budatínska 3056/55, 851 06 Bratislava, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že bol splnený rozvrh výťažku a konkurz sa končí.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Tomáš Kozovský, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1