Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TOYETO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kukuričná 1, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 725 479
Obchodné meno správcu: Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu: Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/8/2022 S1267
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 33K/8/2022
Druh podania: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu TOYETO s.r.o., so sídlom Kukuričná 1, Bratislava, IČO: 51 725 479 v konkurznej veci vedenej na OS BA I., pod sp. zn.: 33K/8/2022 týmto oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa prihláseného po základnej prihlasovacej lehote:

 

Veriteľ

Sídlo

Celková suma pohľadávky

BOHEMIA RINGS s.r.o.

IČO: 496 85 643

Zámrsk

Zámrsk 10, 56543 Zámrsk

Česká republika

Pod por. č. 1.       5 886,73 EUR

 

V Bratislave, dňa 18.01.2023

Pospíšil & Partners, k.s.,

JUDr. Branislav Pospíšil, komplementár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1