Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Némethová Angela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Sokolecká ulica 912/77, 930 28 Okoč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1970
Obchodné meno správcu: KONFRERO Insolvency k. s.
Sídlo správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/302/2022S2069
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 60OdK/302/2022
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 07.11.2022, č. k.: 60OdK/302/2022 - 12, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 218/2022 zo dňa 14.11.2022, a ktoré bolo opravené uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 13.12.2022, č. k.: 60OdK/302/2022 – 27, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 243/2022 zo dňa 20.12.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Angela Némethová, narodená 11.11.1970, trvale bytom Okoč, Sokolecká ulica 912/77, PSČ 930 28 (ďalej tiež ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bola ustanovená spoločnosť: KONFRERO Insolvency k. s., so sídlom kancelárie Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01, IČO: 54 665 299, značka správcu S2069 (ďalej tiež ako „Správca“).

V zmysle ustanovenia § 167j s primeraným použitím ustanovení § 76 a § 77 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „ZKR“) Správca týmto zverejňuje informácie vo vzťahu k súpisu majetku všeobecnej podstaty.

Správcom nebol doposiaľ zistený žiaden majetok podliehajúci konkurzu, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu, pričom Správca s odbornou starostlivosťou v súčasnosti nemôže šetrenie majetku predčasne ukončiť.

Správca upovedomuje veriteľov o možnosti postupu v zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR, pričom platí, že: „Iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov, správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Zálohu na trovy ďalších šetrení na podnet veriteľa je možné zložiť na účet Správcu, IBAN: SK05 8330 0000 0020 0227 7010 vo výške zodpovedajúcej predpokladaným nákladom šetrenia a stanovenej po dohode so Správcom.

KONFRERO Insolvency k. s., správca S2069

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1