Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZLATNER, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hronská 5985/6A, 934 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 109 919
Obchodné meno správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu: Šoltésovej  2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/8/2021 S1436
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 31K/8/2021
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním  majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 25.01.2023

Správca úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze, so sídlom Hronská 5985/6A, 934 01 Levice, IČO: 34 109 919 (ďalej len „Úpadca“), vyhlasuje dňom 25.01.2023 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu prvé kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku Úpadcu, ktorý bol zapísaný do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa  Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“ alebo „Príslušný orgán“) a zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 13/2022 pod zn. záznamu K003815 dňa 20.01.2022, a v aktualizovanom znení zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 203/2022 pod zn. záznamu K061207 dňa 21.10.2022 pod súpisovou položkou majetku s por. č.  155.

Predmet speňaženia:

Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je hnuteľný majetok Úpadcu – Dvojkotúčová uhlová píla DKP6, výrobca/značka: Stroj CAD s. r. o., výrobné číslo: 3/DKP/10, rok výroby: 2010, stav opotrebovanosti: primerane veku; Súpisová hodnota (aj mena) 15.000,- Eur bez DPH (ďalej len „Predmet speňaženia“).

Spôsob speňaženia:

Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).

Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia podľa tohto pokynu sa budú primerane vzťahovať ustanovenia §  588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o kúpnej zmluve, pričom Predmet speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.

V prípade, že sa v prvom kole ponukového konania Predmet speňaženia nespeňaží, Správca zorganizuje druhé kolo ponukového konania

Vyhlásenie ponukového konania:

Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na internetovom portáli správcu www.irkr.sk. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli www.bazos.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.

Podmienky ponukového konania:

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je i) predloženie písomnej ponuky záujemcu o Predmet speňaženia opatrenej vlastnoručným podpisom s uvedením výšky ponúkanej kúpnej ceny, údajov záujemcu (pri FO - meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia, prípadne miesto podnikania  a IČO, a pri PO - obchodné meno, sídlo a IČO), kontaktné údaje záujemcu (e-mail, tel. č.) a číslo účtu, ii) zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia, ku ktorému záujemca predkladá ponuku, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t. j. najneskôr dňa 08.02.2022 a to vo výške 2.000,- Eur za Predmet speňaženia, ku ktorému  záujemca predkladá ponuku.

Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť iba jednu ponuku na kúpu Predmetu speňaženia. V prípade podania viacerých ponúk rovnakým záujemcom sa na neskoršie doručenú ponuku neprihliada.

Záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť, upravovať ani vziať späť., pričom za ukončenie ponukového konania sa považuje vyhodnotenie predložených ponúk a vyhlásenie víťaznej ponuky schválenej Príslušným orgánom na uloženie záväzného pokynu.

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

  1. ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
  2. víťazná ponuka nebola schválená Príslušným orgánom.

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

Kúpna cena

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia

Pre prvé kolo ponukového konania sa vyžaduje predloženie ponúkanej kúpnej ceny záujemcom vo výške predstavujúcej minimálne 100 % súpisovej hodnoty Predmetu speňaženia, t. j. sumy vo výške minimálne 15.000,- Eur.

Kúpna cena ponúknutá v ponuke sa považuje za kúpnu cenu bez DPH, a to bez ohľadu na spôsob jej uvedenia. Úpadca nie je platcom DPH.

Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia s podmienkou splnenia minimálnej ponuky kúpnej ceny za Predmet speňaženia, a to po predchádzajúcom schválení víťaznej ponuky Príslušným orgánom.

V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, správca o tejto skutočnosti informuje Príslušný orgán a  bezodkladne vyzve všetkých záujemcov, ktorí predložili tieto ponuky, na zvýšenie ponúk v lehote do piatich (5) kalendárnych dní, pričom ako víťaznú správca vyhodnotí najvyššiu dodatočne predloženú ponuku. V prípade, ak z dodatočne predložených ponúk budú dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk alebo v prípade, ak ani jeden z vyzvaných záujemcov nenavýši svoju ponuku, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr v pôvodnej lehote na predkladanie ponúk.

Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania, vrátane zloženia zábezpeky, správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia.

Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania, sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK84 0200 0000 0033 7773 1659, vedený vo VÚB, a.s. (ďalej len „Účet”).

Vyhodnotenie ponukového konania

Ponukové konanie vyhodnotí správca do piatich (5) pracovných dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk, resp. od uplynutia dodatočne stanovenej lehoty na predkladanie navýšených ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku za Predmet speňaženia správca predloží Príslušnému orgánu spolu s úradným záznamom o vyhodnotení ponúk (vrátane ponúk záujemcov) na schválenie do troch (3) pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety. Príslušný orgán schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku za Predmet speňaženia a písomne o tom informuje správcu do desiatich (10) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom.

V prípade, ak bude prvé kolo ponukového konania pri Predmete speňaženia neúspešné, správca vyhlási druhé kolo ponukového konania.

Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia za predpokladu splnenia všetkých podmienok stanovených v tomto pokyne.

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli Príslušný orgán, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu ponúknutú za Predmet speňaženia zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v správcom stanovenej lehote alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Príslušnému orgánu a požiadať o určenie ďalšieho postupu.

Príslušný orgán si v zmysle ZKR vyhradzuje právo odmietnuť všetky a každú doručenú ponuku a nevyhlásiť víťaza ponukového konania.

Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ust. § 93 ods. 2 ZKR.

Záverečné ustanovenia:

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Správca si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť po predchádzajúcom súhlase Príslušného orgánu.

Podrobnejšie informácie ohľadom ponukového konania a Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo mailom na: bratislava@irkr.sk.

Ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do dňa 08.02.2023 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – Konkurz ZLATNER spol. s r.o. v konkurze – záväzná ponuka - PREDAJ HNUTEĽNÉHO MAJETKU – DVOJKOTÚČOVÁ PÍLA“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky ponukového konania alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1