Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollár Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Horská 1278 / 1, 958 06 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Mária Belaňová
Sídlo správcu: Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/440/2021 S1558
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 38OdK/440/2021
Druh podania: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Štefan Kollár, nar. 04.08.1962, trvale bytom Horská 1278/1, Partizánske 958 06 , týmto oznamuje všetkým účastníkom konania sp.zn. 38OdK/440/2021, že v súlade s ustanovením §28 ods. 3 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení som zapísal do zoznamu pohľadávok prihlásenú sumu po uplynutí prihlasovacej lehoty:

1) poradové číslo pohľadávky v zozname : P:2.1

Veriteľ: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2 Bratislava, so sídlom Boulevaard Haussmann Paríž , Francúzsko ,IČO: 542 097 902, zast. AK JUDr. Marek Czompoly s.r.o. , IČO: 47234547

Prihlásená suma celkom: 2 359,68-eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1