Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bíró Bálint
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Mad 98, 930 14 Mad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1991
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu: Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/349/2022 S1263
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 60OdK/349/2022
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Václav Sosna, správca konkurznej podstaty dlžníka: Bálint Bíró, nar. 12.3.1991, bytom 930 14 Mad č. 98, oznamuje, že do správcovského spisu 60OdK/349/2022 S1263 je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese 909 01 Skalica, Námestie slobody 2 a to v každý pracovný deň v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu spolu s požadovaným termínom nahliadnutia možno podať písomne na uvedenej adrese kancelárie správcu.

JUDr. Václav Sosna

správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1