Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šulák Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hlohovec -, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1967
Obchodné meno správcu: KONFRERO Insolvency k. s.
Sídlo správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/356/2022 S2069
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 36OdK/356/2022
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 03.01.2023, č. k.: 36OdK/356/2022 - 12, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 10/2023 zo dňa 16.01.2023, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ivan Šulák, narodený 09.04.1967, trvale bytom Hlohovec, PSČ 920 01 (ďalej tiež ako Dlžník), a do funkcie správcu bola ustanovená spoločnosť: KONFRERO Insolvency k. s., so sídlom kancelárie Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01, IČO: 54 665 299, značka správcu S2069 (ďalej tiež ako „Správca“).

V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „ZKR“) týmto Správca oznamuje, že číslo bankového účtu Správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je IBAN: SK05 8330 0000 0020 0227 7010.

Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením poznámky: „Konkurz Ivan Šulák“ a označenie popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno) a označenie popretého veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno).

Vo vzťahu k výške preddavku týmto Správca uvádza, že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

KONFRERO Insolvency k. s., správca S2069

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1