Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šulák Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hlohovec -, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1967
Obchodné meno správcu: KONFRERO Insolvency k. s.
Sídlo správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/356/2022S2069
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 36OdK/356/2022
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 03.01.2023, č. k.: 36OdK/356/2022 - 12, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 10/2023 zo dňa 16.01.2023, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ivan Šulák, narodený 09.04.1967, trvale bytom Hlohovec, PSČ 920 01 (ďalej tiež ako Dlžník), a do funkcie správcu bola ustanovená spoločnosť: KONFRERO Insolvency k. s., so sídlom kancelárie Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01, IČO: 54 665 299, značka správcu S2069 (ďalej tiež ako „Správca“).

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 36OdK/356/2022S2069 je možné nahliadnuť v kancelárii Správcu na adrese: Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01, a to v pracovných dňoch v čase od 10:00 hod. do 14:00 hod. po predchádzajúcej dohode so Správcom. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 0901 711 730 alebo emailom: tekely@konfrero.com.

KONFRERO Insolvency k. s., správca S2069

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1